PGBank
08:07' SA-27, 27/07/2021

Sáng 21/7/2021, tại Hội sở, PG Bank đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021. Tham dự có ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng Giám đốc (TGĐ) PG Bank cùng các cổ đông tham dự tại các điểm cầu. Để đảm bảo theo các quy định phòng chống dịch COVID - 19, ĐHĐCĐ bất thường 2021 được diễn ra theo hình thức họp trực tuyến.

Tại đại hội, Ban chủ tọa đã trình bày trước các cổ đông lần lượt các nội dung gồm: Tờ trình số 01 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình số 02 Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; Tờ trình số 03 Thay đổi giấy đăng ký hoạt động kinh doanh và Tờ trình số 04 Thay đổi Điều lệ Ngân hàng.

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Định và ông Nguyễn Phi Hùng đồng chủ tọa Đại hội

Ảnh: Bà Nguyễn Hương Nhu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày nội dung chương trình của Đại hội

Ngày 30/03/2021, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường để đảm bảo số lượng là 09 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. HĐQT PG Bank đã gửi thông báo đề cử/ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các cổ đông, và nhận được hồ sơ đề cử 01 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 10,48% vốn điều lệ. Cụ thể, nhóm cổ đông đã đề cử ông Nguyễn Phi Hùng – Tổng giám đốc vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 100% cổ đông tham gia Đại hội đã tán thành bầu bổ sung ông Nguyễn Phi Hùng - TGĐ PG Bank vào vị trí thành viên HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025.