08:20' SA-22, 22/11/2012

Trong vòng 1 tháng nay, nhiều doanhnghiệp xăng dầu đầu mối chiết khấu cho đại lý 700-750 đồng/lít xăng dầu, caohơn so với qui định hiện hành của Bộ Tài chính.