10:01' SA-07, 07/11/2012
ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Quy hoạch là cơ sở để quản lý và lập kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu. Đặc biệt, đây là căn cứ sắp xếp lại hệ thống các cửa hàng hiện có, loại bỏ dần các cửa hàng không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của thành phố hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Trong đó, TP sẽ xóa bỏ, giải tỏa, di dời 56 cửa hàng xăng dầu. Số lượng cửa hàng cần xây dựng mới đến năm 2020 là 312 - 347 cửa hàng. Riêng giai đoạn 2010-2015, cửa hàng xăng dầu loại một có 5 cửa hàng, loại hai có 48 cửa hàng và loại ba là 65 cửa hàng. Số cửa hàng xây dựng mới từ 2020 - 2030 là 31-50 cửa hàng. Tổng vốn đầu tư, dự báo đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn đến năm 2015 là 989 tỷ đồng, giai đoạn 2016 đến 2020 là 630 tỷ đồng.

Phương Mai

Nguồn: Nguồn tin: ANTĐ