MXV09:43' SA-23, 23/09/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam