MXV01:33' CH-18, 18/06/2021
Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam