MXV02:53' CH-17, 17/06/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam