MXV01:47' CH-15, 15/06/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam