MXV10:08' SA-14, 14/10/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam