MXV11:12' SA-07, 07/06/2021
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam