Giá cơ sở ngày 04/07/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5 Diesel 0,05S    Dầu hỏa       Mazut 3,5S
16.394 15.91412.77011.3369.152
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)